Nie ma nic takiego jak niebezpieczna broń. Są tylko niebezpieczni ludzie - Robert A. Heinlein

wesprzyj
RUCH OBYWATELSKI MIŁOŚNIKÓW BRONI
nr konta w PKO BP S.A.BIBLIOTECZKA

 

Oto lista aktów prawnych dotyczących spraw związanych z bronią:

LP.

Nazwa

Publikacja

Pobierz

1.

USTAWA z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji

Tekst ujednolicony na 10 marca 2011r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Dz. U, 2011, nr 38, poz. 195; Dz. U., 2011, nr 51, poz. 263.)

1a.

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 

Tekst ujednolicony na 10 marca 2011r. Patrz uwagi po prawej!

Tekst ujednolicony ustawy jak wyżej, jednakże dla wygody pozostawiliśmy skreślone bądź zmienione artykuły. Przekreślono artykuły usunięte a na niebiesko wstawiono artykuły dodane. Bardzo ułatwia to wychwycenie i zrozumienie zmian. Jest to opracowanie własne ROMBu.
2.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

 (Dz. U. Nr 19, poz. 240, Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1295, Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 548)

Straciło ważność (przestało obowiązywać) 10 marca 2011r. wraz z wejściem w życie nowelizacji UoBiA z 5 stycznia 2011r.

 
 3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń  (Dz.U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r. Nr 22, poz. 261, Dz.U. z 2002r. Nr 68, poz. 630)  
 4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią  (Dz.U. Nr 19, poz. 241, Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 102)
 5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie  (Dz. U. Nr 152, poz. 1609)  
6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni  (Dz. U. 2013 r., poz. 447)
 6a.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

 (Dz. U. Nr 225, poz. 2233)

Straciło ważność (przestało obowiązywać) z chwilą wejścia w życie rozporządzenia z punktu 6 (patrz wyżej).


 7.  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym  (Dz.U. Nr 66, poz. 670)  
 8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  (Dz. U. Nr 27, poz. 343)  
 9.  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego  (Dz. U. Nr 31, poz. 390)  
 10.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne  (Dz. U. Nr 17, poz. 222)  
 11.  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych  (Dz. U. Nr 18, poz. 236)
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27, poz. 341)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców

(Dz. U. Nr 18, poz. 235)

UTRACIŁO WAŻNOŚĆ 10 marca 2012 (12 miesięcy po wejściu UoBiA)

 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Dz. U. z 2000r. Nr 51, poz. 618, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238)
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz. U. Nr 2, poz. 14)
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek

(Dz. U. Nr 198, poz. 1926) - Nowe patrz poniżej - 16a

UTRACIŁO WAŻNOŚĆ 10 marca 2012 (12 miesięcy po wejściu UoBiA)


16a.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.

(Dz. U. z 2012, poz. 1004)
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz.U. Nr 88, poz. 841 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 7, poz. 56)
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

(Dz.U. Nr 89, poz. 861)

UTRACIŁO WAŻNOŚĆ 10 marca 2012 (12 miesięcy po wejściu UoBiA)


19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 924)  
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U. Nr 32, poz. 285)
...